MARC 21 -formaatti: BIBLIOGRAFISET TIEDOT

Päivitetty viimeksi 12.3.2019.

Linkkikentät (76X-78X)

Bibliografiset tiedot -etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Kentät 760-78X sisältävät tietoja kuvailun kohteeseen liittyvistä muista bibliografisista kohteista. Jokainen linkkikenttä kuvaa erilaista suhdetta tietueessa kuvaillun kohteen ja siihen liittyvän kohteen välillä. Suhteita on kolmea laatua: 1) tiedot suhteista voivat auttaa käyttäjää jatkamaan tiedonhakua ilman, että liittyvä kohde hankitaan fyysisesti käsiin (esim. jatkuvien julkaisujen edeltäjä tai kuvailun kohteen käännös); 2) liittyvä kohde täytyy hankkia fyysisesti käsiin, jotta kuvailtua kohdetta voidaan käyttää (osakohteen emokohde, esim. lehden numero joka sisältää tietyn artikkelin); 3) liittyvä kohde on isomman kokonaisuuden osa (esim. yksittäiset valokuvat, jotka sisältyvät visuaalisen aineiston kokoelmaan). Linkkikenttien tarkoitus on mahdollistaa vakionäyttötekstien muodostaminen tietueeseen, johon ne on tallennettu, sekä järjestelmän avulla tapahtuva toisiinsa liittyvien tietueiden välinen linkitys ja/tai tiedonhaku näillä tiedoilla.

Linkkikentissä käytettyä terminologiaa:

Kuvailun kohde - kohde, jota tietueen pääasiallinen kuvailu koskee. Nimiön merkkipaikkojen /06 (Tietueen tyyppi) ja /07 (Tietueen bibliografinen taso) tiedot koskevat kuvailun kohdetta ja tietueen kentässä 245 on kuvailun kohteen nimeke.

Liittyvä kohde - kohde, jolla on joko ajallinen, horisontaalinen tai vertikaalinen suhde kuvailun kohteeseen.

Osakohde - kohde, joka on fyysisesti osa toista bibliografista kohdetta (emojulkaisua) siten, että hankkiakseen käsiinsä osakohteen on paikannettava ja hankittava myös emojulkaisu (esim. luku kirjassa, artikkeli lehdessä). (Kenttä 774)

Kokonaisuuden osa - kohde, jota voidaan pitää toisen kohteen (esim. emokokoelman) osana, mutta on siitä fyysisesti erillinen. (Kentät 770, 774)

Emokohde - kohde, joka sisältää joko fyysisesti (osakohde) tai bibliografisesti (kokonaisuuden osa) kuvailun kohteen. Esimerkki: jos tietue kuvailee lehtiartikkelia, kyseinen lehti on sen emojulkaisu. (Kentät 772, 773)

Ajallinen suhde - esimerkiksi jatkuvan julkaisun suhde edeltäjiinsä ja seuraajiinsa. (Kentät 777, 780, 785)

Horisontaalinen suhde - bibliografisten kohteiden rinnakkaisten versioiden suhde, esimerkiksi erikieliset, eri muotoiset, eri viestimellä välitetyt. (Kentät 765, 767, 775, 776)

Vertikaalinen suhde - hierarkkinen suhde kokonaisuudesta sen osiin tai osista kokonaisuuteen (esim. lehtiartikkelista lehteen, alasarjasta pääsarjaan). (Kentät 760, 762, 770, 772, 773, 774)


TIETUELINKIT JA VAKIONÄYTTÖTEKSTIT--YLEISTÄ TIETOA

MARC-formaatissa käytetty tietueiden linkitystekniikka kuvataan alla.

Linkkikentät (kentät 760-787)

Nämä kentät sisältävät liittyvän kohteen kuvailua tai sen kontrollinumeron (001) tai molemmat. Linkkikenttiin sisältyy vain vähimmäismäärä liittyvän kohteen kuvailua, ja täydellisempään kuvailuun voidaan muodostaa linkki osakenttään ‡w tallennetun liittyvän kohteen kontrollinumeron avulla.

Lisäksi, kooditiedot osakentässä ‡7 mahdollistavat jonkintasoisen tiedonhaun myös ilman viittausta liittyvään tietueeseen. Linkkikenttien ensimmäisen indikaattorin arvo määrittelee muodostetaanko kentästä vakionäyttöteksti.

Huomautus linkitysten monitahoisuudesta (kenttä 580)

Linkkikentät on suunniteltu siten, että niiden avulla on mahdollista muodostaa kuvailun kohteen tietueeseen vakionäyttöteksti liittyvästä kohteesta. Kun suhde on liian monitahoinen ilmaistavaksi vakionäyttötekstin ja linkkikentän sisältämien tietojen avulla, tieto tallennetaan kenttään 580 (Huomautus linkitysten monitahoisuudesta). Kun huomautuskenttää käytetään jonkin tarkoitukseen sopivan linkkikentän 760-780 kanssa, tällöin linkkikentästä ei muodosteta näyttötekstiä.

Linkitys (nimiö/19)

Tämä koodi ilmaisee, sisältääkö linkkikenttä tarpeeksi tietoa, jotta liittyvää kohdetta koskeva ymmärrettävä näyttöteksti voidaan muodostaa, vai onko linkkikenttään tallennettu vain liittyvän kohteen tietueen kontrollinumero. Jos tietueesta löytyy vain kontrollinumero, järjestelmän pitää noutaa näyttöön tarvittavat tiedot liittyvän kohteen tietueesta.

Seuraavat osakentät tai osakenttäyhdistelmät ovat riittäviä näytön muodostamiseen:

  • Osakenttä ‡a + ‡t (Pääkirjauksen otsikko + Nimeke)
  • Osakenttä ‡a + ‡s (Pääkirjauksen otsikko + Yhtenäistetty nimeke)
  • Osakenttä ‡t (Nimeke)
  • Osakenttä ‡u (ISRN-tunnus, International Standard Technical Report Number)
  • Osakenttä ‡r (Raporttinumero)

Lisäkirjauskentät (kentät 700-730)

Kun luettelointisääntöjen mukaan linkkikentässä käytetylle nimekkeelle tarvitaan lisäkirjaus, se tallennetaan sopivaan lisäkirjauskenttään 700-730. Linkkikenttiä ei voi käyttää lisäkirjausten sijaan. Niin ikään lisäkirjausta ei voida käyttää linkkikenttänä, koska sen avulla ei voida muodostaa näyttötekstiä tai linkkiä liittyvään tietueeseen.

Osakohteet / Kokonaisuuden osat

Kenttää 773 (Linkkikenttä - emokohde) käytetään linkittämään osakohde tai kokonaisuuden osa liittyvään kohteeseen eli emokohteeseen. Esimerkiksi lehtiartikkelia kuvailevassa tietueessa kenttä 773 sisältää kyseisen lehden tiedot. Osakenttään ‡g tallennetaan artikkelin tarkka sijainti lehdessä. Emokohdetta (esim. julkaisua tai kokoelmaa) kuvaileva tietue voi sisältää tietoja osakohteista tai kokonaisuuden osista toistetuissa kentissä 774 (Linkkikenttä - osakohde). Tiedot jokaisesta osasta tallennetaan erillisiin 774-kenttiin.

Sivun alkuun


760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)

Kun kuvailun kohteena on alasarja, tähän kenttään merkitään siihen liittyvän pääsarjan tietoja (vertikaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Pääsarja:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Tieliikenneonnettomuudet / ‡c Tilastokeskus.
760 0# ‡t Suomen virallinen tilasto. ‡c Verkkojulkaisu ‡x 1796-0479

245 00 ‡a Gaging stations maintained by the Unites States geological survey 1888-1910 and Survey publications relating to water resources.
760 0# ‡7 c1as ‡a United States. Geological Survey. ‡t Water supply papers

Sivun alkuun


762 - LINKKIKENTTÄ - ALASARJA (T)

Kun kuvailun kohteena on pääsarja tai ylempi alasarja, tähän kenttään merkitään siihen liittyvän alasarjan tietoja (vertikaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Alasarja:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Suomen virallinen tilasto / ‡c Tilastokeskus.
762 0# ‡t Tietilasto

245 00 ‡a Tulot ja kulutus / ‡c Tilastokeskus.
762 0# ‡t Tulonjakotilasto. ‡c Painettu ‡x 0785-9880

245 00 ‡a Helsinki suunnittelee / ‡c Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto.
762 0# ‡t Helsingin kaavoituskatsaus ‡x 1239-8845

Sivun alkuun


765 - LINKKIKENTTÄ - ALKUKIELINEN JULKAISU (T)

Kun kuvailun kohteena on käännös, tähän kenttään merkitään sen alkukieliseen julkaisuun liittyviä tietoja (horisontaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Alkukielinen julkaisu:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Meie Atrium : ‡b Atria kontserni personaliajakiri / ‡c väljaandja Atria Yhtymä oyj.
765 0# ‡t Meidän Atrium ‡c (Suomenkielinen painos) ‡x 1796-5748

245 00 ‡a Annual report of the Ombudsman for Minorities
765 0# ‡t Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus ‡c (Verkkoaineisto) ‡x 1796-4091

245 00 ‡a Russian journal of coordination chemistry.
765 0# ‡t Koordinacionnaâ himiâ

130 0# ‡a Kunststoffe, ‡l englanti.
245 10 ‡a Kunststoffe international.
765 0# ‡t Kunststoffe ‡x 0023-5563

Sivun alkuun


767 - LINKKIKENTTÄ - KÄÄNNÖS (T)

Kun kuvailun kohteena on alkukielinen julkaisu tai sen muunkielinen käännös, tähän kenttään merkitään sen ei-alkukieliseen julkaisuun liittyviä tietoja (horisontaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Käännös:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Meidän Atrium : ‡b Atria-konsernin henkilöstölehti / ‡c julkaisija Atria Yhtymä oyj.
767 0 #‡t Musu? Atrium ‡c (Lietuvis?kas leidim) ‡x 1796-5756
767 0# ‡t Nas? Atrium ‡c (Russkoe izd.) ‡x 1796-5764
767 0# ‡t Meie Atrium ‡c (Eesti välj.) ‡x 1796-5772
767 0# ‡t Vårt Atrium ‡c (Svensk utg.) ‡x 1796-5780

245 00 ‡a Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan.
767 0# ‡t Riksdagens justitieombudsmans berättelse över sin verksamhet ‡x 0356-3006
767 0# ‡t Report of the Parliamentary Ombudsman ‡x 0355-9211
767 0# ‡t Report of the Finnish Parliamentary Ombudsman ‡x 0784-5677

245 00‡a Tilastokatsaus / ‡c Tilastokeskus.
767 0# ‡t Bulletin of Statistics / Central Statistical Office of Finland ‡x 0788-4761

Sivun alkuun


770 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTTI/ERIKOISNUMERO (T)

Tähän kenttään merkitään kuvailun kohteeseen liittyvän, mutta erikseen luetteloidun suplementtijulkaisun tai erikoisnumeron tietoja (vertikaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Suplementti:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00‡a Helsingin sanomat.
770 0# ‡t Helsingin sanomat. Kuukausiliite ‡x 0780-0096

245 00‡a Computer physics communications
770 0# ‡t Computer physics communications program library ‡x 1386 9485

245 00‡a Journal of cellular biochemistry.
770 0# ‡t Journal of cellular biochemistry. Supplement ‡x 0733-1959

Sivun alkuun


772 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTIN PÄÄJULKAISU (T)

Kun kuvailun kohteena on yksittäinen numero, suplementtijulkaisu tai erikoisnumero, tähän kenttään merkitään siihen liittyvän pääjulkaisun tietoja (vertikaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Liittyy julkaisuun:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Helsingin sanomat, ‡p Kuukausiliite.
772 0# ‡t Helsingin sanomat ‡x 0355-2047

245 00 ‡a Donne?es statistiques pour la Haute-Normandie. 772 1#‡t Statistiques pour l'économie normande ‡g 1979- ‡w (OCoLC)6260766
772 1# ‡t Aval ‡g [1982-]

Sivun alkuun


773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T)

Kun kuvailun kohteena on osakohde (nimiö/07 on a, b tai d), tähän kenttään merkitään sen emojulkaisuun tai -kokoelmaan liittyviä tietoja (vertikaalinen suhde). Kun emojulkaisu on sarja tai moniosainen teos, osakenttien ‡g ja ‡q tiedot ovat oleellisia osoittamaan osakohteen tarkka sijainti. Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Sisältyy tähän:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 10 ‡a Puuvene muutti elämäni! / ‡c Markku Vento.
773 0# ‡7 nnas ‡w 1059288 ‡t Venemaailma ‡d Helsinki ‡x 0783-5124. ‡g 11(1995) : 9, s.29-31

245 00 ‡a Stora Rövaren.
255 ## ‡a 1:10000
300 ## ‡a 1 kartta ; ‡c 44 x 39 cm.
773 0# ‡7 nnem ‡w 2335148 ‡t Merikartta : Tiiskeri, Digiskär – Kaunissaari ‡m 1:50000 ‡d [Helsinki] : Merenkulkuhallitus, 1989 ‡o fc958819

245 00 ‡a Enkä minä itkenyt silloinkaan
773 0# ‡7 nncm ‡w M042086155 ‡t Suuri kansanlaulukirja : 500 suomalaista kansanlaulua. - ‡d [Espoo] : Warner/Chappell Music Finland, 1996. - ‡h 1 sävelmäkokoelma. - ‡z 951-757-357-X, ‡o M-042-08615-5, ‡o Warner/Chappell 08615, ‡g s. 26

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Laulut, ‡m lauluääni, piano, ‡n op57
245 00 ‡a 6 laulua, op. 57.
505 0# ‡a Osat: 1. Älven och snigeln (2’36) ; 2. En blomma stod vid vägen (1’53) ; 3. Kvarnhjulet (2’28) ; 4. Maj (3’17) ; 5. Jag är ett träd (2’24) ; 6. Hertig Magnus (4’07) ; 7. Vänskapens blomma (2’39) ; 8. Näcken (3’03)
773 0# ‡7 nnjm ‡w 659107 ‡a Sibelius, Jean, säv.: ‡t Complete songs. - ‡d [London] : Universal Classics UK, p2004. - ‡h 4 CD-äänilevyä. - ‡o Decca 4761725, ‡g levy 3, raidat 9-16

Sivun alkuun


774 - LINKKIKENTTÄ - OSAKOHDE (T)

Tietoja osakohteesta, joka liittyy kuvailun kohteena olevaan emokohteeseen (vertikaalinen suhde); esim. tietoja kokoelmaan (nimiö/07=c) kuuluvista osakohteista (nimiö/07=d). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Tämä sisältää:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

774 00 ‡8 1\c ‡o .1993.010.00130. ‡n [DIAPimage] ‡t Map of area with highlighted street
774 00 ‡8 2\c ‡o NYDA.1993.010.00131. ‡n [DIAPimage] ‡t View of Mill Brook Houses from one of the houses ‡d 89/05
774 00 ‡8 3\c ‡o NYDA.1993.010.00132. ‡n [DIAPimage] ‡t View SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St., ‡d 93/05

Sivun alkuun


775 - LINKKIKENTTÄ - MUU PAINOS (T)

Tietoja kuvailun kohteeseen liittyvästä muusta painoksesta (horisontaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Muu painos:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Cuba economic news.
775 1# ‡i Issued also in Spanish. ‡e spa t Cuba economic news. Spanish. Cuba noticias econo?micas ‡x 0590-2932 ‡e eng ‡w (OCoLC)2259984

245 00 ‡a Modern maturity.
775 1# ‡t Modern maturity ‡b NRTA edition ‡w (DLC)sn 84010086 ‡w (OCoLC)8255338

Sivun alkuun


776 - LINKKIKENTTÄ - TOINEN ILMIASU (T)

Tietoja kuvailun kohteeseen liittyvästä muusta ilmiasusta (horisontaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Muu ilmiasu:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Työterveiset.
530 ## ‡a Julkaistu myös paperimuodossa.
776 0# ‡t Työterveiset ‡c Painettu ‡x 0359-1255

245 00 ‡a Tiedotus : ‡b VTT Tietopalvelun asiakaslehti.
530 ## ‡a Myös Internet-julkaisuna 1996-
776 0# ‡t Tiedotus ‡c Verkkolehti

245 00 ‡a Tietokone : ‡b Online.
776 0# ‡t Tietokone ‡c Painettu ‡x 0359-49473
776 0# ‡t Tietokone ‡c CD-ROM ‡x 1238-7584

Sivun alkuun


777 - LINKKIKENTTÄ - KANSSAJULKAISU (T)

Tietoja kuvailun kohteen kanssa julkaistusta tai siihen sisältyvästä, mutta erikseen luetteloidusta julkaisusta (horisontaalinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Kanssajulkaisu:.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a LC-uutiset / ‡c Ladie's Circle Suomi Finland.
777 0# ‡a Vipunen

245 00 ‡a Mythprint : ‡b the monthly bulletin of the Mythopoeic Society.
777 1# ‡t Mythlore ‡x 0146-9339

Sivun alkuun


780 - LINKKIKENTTÄ - EDELTÄJÄ (T)

Tietoja kuvailun kohteen välittömästä edeltäjästä (ajallinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttöteksti voi perustua toisen indikaattorin arvoon.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Hiidenkivi : ‡b suomalainen kulttuurilehti / ‡c julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
780 04 ‡t Kieliposti ‡x 0783-2958
780 04 ‡t Elias ‡c Helsinki. 1988 ‡x 0785-5249
780 04 ‡t Kotiseutu‡x0047-3677

245 04 ‡a The European physical journal. ‡n D, ‡p Atoms, molecules and clusters.
780 04 ‡t Journal de physique. II ‡c Online
780 04 ‡t Zeitschrift für Physik. D. Atoms, molecules and clusters ‡c Online ‡x 1431-5866

245 00 ‡a Kone & kuljetus : ‡b raskas kalusto, tavaran kuljetus ja käsittely, huolto ja lisälaitteet.
780 05 ‡t Rahti & huolinta ‡x 1457-4160

245 00 ‡a EMMA - Espoon modernin taiteen museon julkaisuja.
780 00 ‡t Espoon taidemuseon julkaisuja ‡x 1459-6946

Sivun alkuun


785 - LINKKIKENTTÄ - SEURAAJA (T)

Tietoja kuvailun kohteen välittömästä seuraajasta (ajallinen suhde). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttöteksti voi perustua toisen indikaattorin arvoon.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a Fundamental and applied toxicology ‡h [Elektroninen aineisto]
785 00 ‡t Toxicological sciences ‡c Online

245 00 ‡a Kieliposti : ‡b kielen elämän ja tutkimuksen aikakauslehti / ‡c Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
785 07 ‡t Kotiseutu ‡x 0047-3677
785 07 ‡t Elias ‡c Helsinki. 1988 ‡x 0785-5249
785 07 ‡t Hiidenkivi ‡c Helsinki ‡x 1236-794X
'Kieliposti', 'Kotiseutu', ja 'Elias' yhdistyivät ja muodostivat julkaisun 'Hiidenkivi'.

245 00 ‡a Zeitschrift für Physik. ‡n D, ‡p Atoms, molecules and clusters.
785 07 ‡t Journal de physique II ‡c Online
785 07 ‡t European physical journal. D ‡c Online ‡x 1434-6079
'Zeitschrift für Physik' ja 'Journal de physique. II' yhdistyivät ja muodostivat julkaisun '[The] European physicaljournal. D'.

245 00 ‡a Rahti & huolinta : ‡b kuljetukset, rahdinkäsittely, huolinta, satamat, logistiikka.
785 04 ‡t Kone & kuljetus ‡x 1457-4179

245 00 ‡a Opinto-opas / ‡c Helsingin kauppakorkeakoulu.
785 06 ‡t Opinto-opas / Helsingin kauppakorkeakoulu. A ‡x 0782-971X
785 06 ‡t Opinto-opas / Helsingin kauppakorkeakoulu. B ‡x 0782-9728

245 04 ‡a The Southeastern college art review and newsletter.
785 01 ‡a Southeastern College Art Conference. ‡t SECAC newsletter ‡w (OCoLC)4973820

245 04 ‡a The Metal worker, plumber, and steam fitter.
785 00 ‡t Plumber and steamfitter ‡w (OCoLC)7933179 ‡w (DLC)sf 84008067
785 05 ‡t Sheet metal worker ‡x 0096-9249 ‡w (OCoLC)2054610

Sivun alkuun


786 - LINKKIKENTTÄ - TIETOLÄHDE (T)

Tietoja tietolähteestä, johon kuvailun kohde liittyy. Kenttä voi sisältää tietoja muista tiedostoista, painetuista lähteistä tai kokoelman menettelytavoista.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkki

786 0# ‡a United States. Defense Mapping Agency. ‡t Reno, NV-CA west digital terrain elevation data ‡v Data for reformatting to DEM format

Sivun alkuun


787 - LINKKIKENTTÄ - MUU SUHDE (T)

Tietoja kohteesta, joka liittyy kuvailun kohteeseen, mutta suhde ei sovellu mihinkään kentistä 760-786.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

Esimerkkejä

245 00 ‡a HELECON international : ‡b European and international economic and business administration information / ‡c Helsinki School of Economics and Business Administration.
787 0# ‡t Helecon uutiset ‡x 1239-9353
787 0# ‡t Helecon news ‡x 1455-6529

245 00 ‡a Empire State report.
787 1# ‡a Empire State report (1982) ‡x 0747-0711 ‡w (DLC)###84647292# ‡w (OCoLC)8541622
787 1# ‡t Empire State report weekly ‡x 0745-8622 ‡w (DLC)###84647299# ‡w (OCoLC)9403759

Sivun alkuun