MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 18.6.2010.

Varastotiedot--Yleistä tietoa

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulle


Varastotietojen formaatissa tietoelementit on jaettu seuraaviin neljään ryhmään:

Varastotietojen kenttiin voidaan merkitä tietoja bibliografisten kohteiden kolmesta perustyypistä: yksiosaisista monografioista (nimiö/06 = x), moniosaisista monografioista (nimiö/06 = v) ja kausijulkaisuista (nimiö/06 = y).

Jokaisessa kenttäryhmässä on oma kenttä kolmelle eri aineistoluokalle:

Bibliografinen perusyksikkö on kokonaisuus, jolle on olemassa bibliografinen kuvailu; esim. sarjajulkaisu, yksiosainen kirja, moniosainen tietosanakirja. Myös oheisaineistot tai hakemistot, joille on oma bibliografinen tietue, lasketaan perusyksiköiksi. Oheisaineistoilla ja hakemistoilla luokilla tarkoitetaan varastotiedoissa sellaisia, joilla ei ole omaa bibliografista tietuetta, vaan niihin liittyvät tiedot sisältyvät perusyksikön bibliografiseen tietueeseen.

Osakenttä ‡8 (Linkki- ja järjestysnumero) on tarkoitettu linkittämään varastotietojen kenttiä 853-878 toisiinsa. Osakentän rakenne on seuraava:

<linkkinumero>.<järjestysnumero>

Ilmestymistietojen (853-855) sekä vapaamuotoisten varastotietojen (866-868) kentissä käytetään vain linkkinumero-osuutta. Määrämuotoisten varastotietojen (863-865) sekä kappaletietojen (876-878) kentissä käytetään molempia; linkkinumeroa ja järjestysnumeroa. Osakentän ‡8 tarkempi kuvaus löytyy osiosta Kontrolliosakentät.

Ilmestymistietojen kentät (853-855)
Kentissä määritellään selosteet, jotka soveltuvat numerointi- ja julkaisuaikatasojen (863-865) merkitsemiseen. Toisiinsa liittyvät kentät on linkitetty osakentän ‡8 avulla. Selosteet ovat sanoja, fraaseja tai lyhenteitä, jotka kuvaavat minkä tyyppisiin osiin moniosainen monografia tai kausijulkaisu on jaettu; esimerkiksi volyymi, numero, osa, sivu. Kentät voivat sisältää myös koodeja, jotka määrittelevät kohteen julkaisukaavan; esimerkiksi ilmestymistiheyden ja säännöllisyyden. Nämä koodit mahdollistavat sen, että määrämuotoisten varastotietokenttien (863-865) tiedot on mahdollista tiivistää tai laajentaa automaattisesti. Kun selosteita ja/tai tiivistämis- tai laajentamistoimintoja ei haluta käyttää, myöskään ilmestymistietojen kenttiä ei varastotiedoissa tarvita.

Määrämuotoisten varastotietojen kentät (863-865)
Sisältävät bibliografisen kohteen numeeriset, aakkoselliset ja/tai päiväystiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa sen osat ja osoittaa osien suhde kokonaisuuteen. Toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjä ilmestymistietojen kenttiä (853-855) sekä määrämuotoisten varastotietojen kenttiä (863-865) käytetään yleensä moniosaisille monografioille ja kausijulkaisuille, kun tietojen esittämistä varten tarvitaan ymmärrettävät selosteet tai kun julkaisukaavaa tarvitaan kenttien 863-865 automaattista tiivistämistä tai laajentamista varten.

Vapaamuotoisten varastotietojen kentät (866-868)
Sisältävät varastotietoja vapaamuotoisena tekstinä. Kenttiä ei yleensä käytetä yksiosaisten monografioiden varastotietojen tallentamiseen. Niitä voidaan käyttää moniosaisten monografioiden ja kausijulkaisujen kohdalla edellä mainittujen kenttien 853-855 ja 863-865 sijaan, kun niiden koodimuotoiset tiedot eivät ole riittäviä varastotietojen kuvailemiseen. Kenttiä 866-868 voidaan käyttää myös määrämuotoisten varastotietojen sekä niihin liittyvien ilmestymistietokenttien lisäksi, jotta voidaan tallentaa ja muodostaa vaihtoehtoinen näyttö kyseisissä kentissä olevista tiedoista. Osakentän ‡8 avulla vapaamuotoisten varastotietojen kentät voidaan linkittää niihin kenttiin (853-855, 863-865) joita ne korvaavat tai täydentävät.

Kappaletietojen kentät (876-878)
Sisältävät kappaletason tietoja kappaleesta, jota kuvaillaan kentässä 852. Näitä kappalekohtaisia tietoja tarvitaan mm. lainauksessa ja hankinnassa. Joko osakenttää ‡3 tai osakenttää ‡8 käytetään linkittämään kappaletietojen kentät muihin varastotietojen kenttiin, riippuen siitä mitä muita kenttiä varastotietojen tallennukseen on käytetty. Osakenttää ‡3 käytetään linkittämään kenttää 852 tai kenttiä 866-868; osakenttää ‡8 käytetään linkittämään kenttiä 863-866, jolloin määrämuotoisten varastotietojen kenttiä ei pidä tiivistää yli yksittäisen fyysisen kappaleen.


Tiivistettävyys ja laajennettavuus

Kenttiin 863 (Määrämuotoiset varastotiedot--Bibliografinen perusyksikkö) ja 864 (Määrämuotoiset varastotiedot--Oheisaineisto yms.) sisältyvät tiedot voidaan tiivistää tai laajentaa tietokonealgoritmin avulla automaattisesti. Tiivistys- tai laajennusmahdollisuus ilmaistaan ensimmäisen indikaattorin arvolla kentissä 853 tai 854. Kentät 853/863 ja 854/864 linkitetään toisiinsa jokaisessa kentässä olevan osakentän ‡8 avulla.

Hakemistoa yms. koskevia määrämuotoisia varastotietoja (865) ei voida automaattisesti tiivistää tai laajentaa, koska lopputuloksena voi olla monimerkityksinen varastotietojen merkintö. Kentän 855 (Ilmestymistiedot--Hakemisto yms.) toinen indikaattori on määrittelemätön.

Tiivistäminen tarkoittaa, että määrämuotoisten varastotietojen osakenttien (‡a-‡m) sisältö yhdessä tai useammassa kenttien 863 tai 864 esiintymässä voidaan muuntaa kappalekohtaisesta väliksi, joka ilmaisee samat varastotiedot näyttämällä vain ensimmäisen ja viimeisen osan tiedot.

Laajennetut varastotiedot:
853 20‡81 ‡av. ‡bno. ‡u6 ‡vr ‡i(year) ‡j(month) ‡wm ‡x01,07
863 40‡81.1 ‡a113 ‡i1923 ‡j01-06
863 40‡81.2 ‡a114 ‡i1923 ‡j07-12
863 40‡81.3 ‡a115 ‡b1-2 ‡i1924 ‡j01-02
863 40‡81.4 ‡a115 ‡b5-6 ‡i1924 ‡j05-06

[Esimerkki näytöstä: v.113 (1923:Jan.-Jun.); v. 114 (1923:Jul.-Dec.); v. 115, pt. 1-2 (1924:Jan.-1924:Feb.); v.115, pt.5-6 (1924:May-1924:Jun.)]

Tiivistetyt varastotiedot:
853 20‡81 ‡av. ‡bno. ‡u6 ‡vr ‡i(year) ‡j(month) ‡wm ‡x01,07
863 30‡81.1 ‡a113-115 ‡i1923-1924 ‡j01-06

[Esimerkki näytöstä: v.113-115 (1923:Jan.-1924:Jun.)]

Tasolla 3 varastotiedoissa olevia aukkoja ei osoiteta.

Laajentaminen tarkoittaa, että määrämuotoisten varastotietojen osakenttien (‡a-‡m) sisältö yhdessä tai useammassa kenttien 863 tai 864 esiintymässä voidaan muuntaa tiivistetystä "ensimmäinen-viimeinen" -välistä selkeäksi merkinnöksi, joka listaa jokaisen osan erikseen.

Tiivistetyt varastotiedot:
853 20‡81 ‡av. ‡bno. ‡u4 ‡vr ‡i(year) ‡j(season) ‡wq ‡x21
863 30‡81.1 ‡a6-7 ‡i1976-1977 ‡j21-24
863 40‡81.2 ‡a8 ‡b1-3 ‡i1978 ‡j21-23

[Esimerkki näytöstä: v.6-8, no.3 (1976-1978:Autumn)]

Laajennetut varastotiedot:
853 20‡81 ‡av. ‡bno. ‡u4 ‡vr ‡i(year) ‡j(season) ‡wq ‡x21
863 40‡81.1 ‡a6 ‡b1-4 ‡i1976 ‡j21-24
863 40‡81.2 ‡a7 ‡b1-4 ‡i1977 ‡j21-24
863 40‡81.3 ‡a8 ‡b1-3 ‡i1978 ‡j21-23

[Esimerkki näytöstä: v.6, no.1-4 (1976:Spring-Winter); v.7, no.1-4 (1977:Spring-Winter); v.8, no.1-3 (1978:Spring-Autumn)]

Automatiikassa tarvittavat tietoelementit on kuvattu osiossa Ilmestymistiedot--yleistä tietoa (853-855).

Sivun alkuun