MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 8.6.2007.

Ilmestymistietojen kentät (853-855)

Varastotiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulleILMESTYMISTIEDOT--YLEISTÄ TIETOA

Kentät 853-855 sisältävät selosteita, joiden avulla tunnistetaan kohteen numerointi- ja julkaisuaikatasot, sekä koodeja, jotka määrittelevät kentissä 863-865 kuvattujen varastotietojen julkaisukaavan. Kenttien 853-855 ja 863-865 toisiinsa liittyvät esiintymät linkitetään toisiinsa numerolla osakentässä ‡8 (Linkki- ja järjestysnumero).

Yleinen kuvaus varastotietojen neljästä eri kenttäryhmästä, niiden suhteista toisiinsa ja niiden toistettavuudesta löytyy osiosta Varastotiedot--yleistä tietoa.

Indikaattorit

Osakenttäkoodit

‡a-‡h - Numerointitasojen selosteet

Kentissä 863-865 ja 853-855 osakentät ‡a-‡h ovat vastaavuussuhteessa toisiinsa, joskaan käytettyjen osakenttien ei tarvitse olla samat. Täydellistä vastaavuutta ei tarvita, kun numerointitasojen selosteita ei haluta käyttää näytöissä. Sen sijaan osakenttien on vastattava toisiaan täydellisesti, kun kentän 863 tai 864 tiedot halutaan tiivistää tai laajentaa automaattisesti. Tällöin mahdolliset puuttuvat numerointitasojen selosteet voidaan keksiä ja merkitä hakasulkeisiin ([ ]).

Kun kohteeseen soveltuu vaihtoehtoisia numerointeja, niiden selosteet merkitään osakenttiin ‡g ja ‡h. Jos vaihtoehtoisia numerointitasoja on enemmän kuin kaksi, käytetään kenttiä 866-868 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Kun käytetään vain julkaisuaikatasoja (kohteessa ei ole numerointia), ne merkitään asianomaisiin osakenttiin ‡a-‡h. Jos julkaisuaikatasoa kuvaavaa selostetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi näytössä, se merkitään sulkeisiin, esim. (year).

Kun oheisaineiston tai hakemiston nimeä käytetään näytössä (jos niiden numerointi liittyy tietyn bibliografisen perusyksikön tiettyyn volyymiin tai osaan, esim. v. 9, suppl.1-3), ne merkitään asianomaisiin osakenttiin ‡a-‡f.

Kun numerointi koostuu varastossa olevien yksiköiden määrästä, jota seuraa yksiköitä kuvaava termi, koko fraasi sijoitetaan sopivaan 863-865 kenttään ja 853-855 kenttä sisältää yksikkötermin (sulkeissa, jos sitä ei haluta näyttöön).

Kentissä 863-865 ja 853-855 osakentät ‡i-‡m ovat vastaavuussuhteessa toisiinsa, joskaan käytettyjen osakenttien ei tarvitse olla samat. Täydellistä vastaavuutta ei tarvita, kun julkaisuaikatasojen selosteita ei haluta käyttää näytöissä. Sen sijaan osakenttien on vastattava toisiaan täydellisesti, kun kentän 863 tai 864 tiedot halutaan tiivistää tai laajentaa automaattisesti. Tällöin yleensä puuttuvat julkaisuaikatasojen selosteet voidaan keksiä ja merkitä hakasulkeisiin ([ ]).

Kun kohteeseen soveltuu vaihtoehtoinen julkaisuaika, sen seloste merkitään osakenttään ‡m. Jos vaihtoehtoisia julkaisuaikatasoja on useita, käytetään kenttiä 866-868 (Vapaamuotoiset varastotiedot).

Kun käytetään vain julkaisuaikatasoja (kohteessa ei ole numerointia), niitä ei merkitä osakenttiin ‡i-‡m, vaan ne merkitään asianomaisiin osakenttiin ‡a-‡h. Jos julkaisuaikatasoa kuvaavaa selostetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi näytössä, se merkitään sulkeisiin, esim. (year).

Tiivistämisen ja laajentamisen vaatimukset

Varastotietojen pitää täyttää seuraavat ehdot, jotta ne voidaan automaattisesti tiivistää tai laajentaa.

Osakenttien ‡a-‡m tiivistäminen kentissä 863-864 edellyttää tietoja osakentissä ‡u ja ‡v. Osakentässä ‡u ei saa olla koodia var (Vaihtelee) tai und (Määrittelemätön).
Osakenttien ‡a-‡m laajentaminen kentissä 863-864 edellyttää tietoja osakentissä ‡u, ‡v ja ‡w ja mahdollisesti myös osakentissä ‡x ja ‡y.

Järjestysluvut

Kun halutaan osoittaa että järjestyslukujen pitää näkyä näytössä, selosteen eteen voidaan tallentaa plus-merkki (+). Jos selostetta ei ole tallennettu, plus-merkki voidaan tallentaa yksinään, jolloin vastaava 863 osakenttä näytetään järjestyslukuna.

853 03‡81‡a(year)‡b+qtr.
863 40‡81.1‡a1982‡b1

853 03‡81‡a+
863 40‡81.1‡a1

Huom, edellä kuvattu tekniikka järjestys- ja päälukujen erottamiselle ei ole pakollista, eikä erottelua tarvitse tehdä. Järjestelmässä tarvitaan sisäiset kielitaulukot, jos järjestysluvut halutaan näyttää oikein. Varastotietojen formaatissa ei ole ohjeita taulukoiden toteutukseen.

Sivun alkuun


853 - ILMESTYMISTIEDOT--BIBLIOGRAFINEN PERUSYKSIKKÖ (T)

Tähän kenttään tallennetaan selosteet, jotka soveltuvat kentän 863 (Määrämuotoiset varastotiedot--Bibliografinen perusyksikkö) numerointi- ja julkaisuaikatasojen merkitsemiseen, sekä julkaisukaavaan liittyvät koodit. Näyttö voidaan muodostaa yhdistämällä toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjen kenttien 853 ja 863 tiedot.

Tarkempi selostus kentän 853 osakentistä löytyy osiosta Ilmestymistiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

853 02‡av‡i(year)‡wg‡ypyyyy1/yyy2

853 20‡81‡av.‡bno.‡u2‡vr‡cpt.‡u2‡vr‡i(year)‡j(month)‡k(day)‡wj‡ypd01,10,20

853 20‡81‡av.‡bno.‡u12‡vr‡i(year)‡j(month)‡wm‡x11

853 23‡81‡av.‡bno.‡u4‡vr‡i(year)‡j(season)‡wq‡x21

853 00‡81‡a(year)‡w4

853 01‡82‡anew ser.:v.

853 03‡81‡a(unit)

853 03‡81‡av.‡bno.

853 00‡81‡av.‡bsect.‡u12‡vr‡cno.‡u7‡vr‡dpt.‡uvar‡vr‡i(year)‡j(month)‡k(day)‡lweek‡wd‡x01

853 22‡81‡av.‡bno.‡u12‡vr‡i(year)‡j(month)‡k(day)‡wm‡x01

853 22‡81‡av.‡bno.‡u04‡vr‡i(year)‡j(month)‡wq‡x12‡tc

853 10‡81‡av.‡bno.‡u8‡vr‡i(year)‡j(month)‡wm‡x01‡ypm 01/02, 03, 04, 05, 06/07, 08/09, 10, 11/12

853 03‡81‡av.‡bno.‡ww‡yow01,0699we,0700we,0801we,0802we,0803we,0804we,98we,99we

853 20‡81‡av.‡bno.‡u48‡vr‡ww‡x0101‡yow05we

853 20‡81‡av.‡bissue‡i(year)‡j(month)‡k(day)‡ww‡zaaarab

853 20‡81‡av.‡bno.‡u48‡vr‡ww‡x0101‡yow05we‡zaaan##

853 02‡81‡av.‡bno.‡u52‡vc‡ww‡yce251/52

853 02‡av. ‡i(year)‡wg‡ypyyyy1/yyy2

853 02‡81‡av.‡bno.‡u6‡vr‡ws‡x01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12‡ypw02we,04we‡yce21/3,4/6

853 02‡81‡av.‡bno.‡u365‡vc‡i(year)‡j(month)‡k(day)‡wd‡x0101‡ycd1224/1225‡yce2358/359‡nBased on v. 11, no. 2172/2173, December 24/December 25, 2001.

Sivun alkuun


854 - ILMESTYMISTIEDOT--OHEISAINEISTO YMS. (T)

Tähän kenttään tallennetaan selosteet, jotka soveltuvat kentän 864 (Määrämuotoiset varastotiedot--Oheisaineisto yms.) numerointi- ja julkaisuaikatasojen merkitsemiseen, sekä julkaisukaavaan liittyvät koodit. Kenttää käytetään vain silloin, kun kyseistä oheisaineistoa ei ole luetteloitu erikseen. Näyttö voidaan muodostaa yhdistämällä toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjen kenttien 854 ja 864 tiedot.

Tarkempi selostus kentän 854 osakentistä löytyy osiosta Ilmestymistiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

854 00‡81‡av.

854 00‡81‡av.‡bsuppl.

854 00‡81‡a(year)‡wa

854 03‡81‡a(year)‡b(month)‡c(day)‡wd‡yodsa

854 02‡81‡av.‡bno.‡u11‡vr‡i(year)‡j(month)‡wm‡x01‡ycm07/08

854 03‡81‡av.‡bno.‡u10‡vr‡i(year)‡j(month)‡wm‡x09‡yom07,08

854 23‡81‡av.‡bno.‡u3‡vr‡i(year)‡j(season)‡w3‡x21‡yps21,22,23

854 00‡81‡aSupplement to v.‡i(year)‡wa

854 33‡81‡a(year)‡b(month)

854 00‡81‡a(year)‡omap supplement

Sivun alkuun


855 - ILMESTYMISTIEDOT--HAKEMISTO YMS. (T)

Tähän kenttään tallennetaan selosteet, jotka soveltuvat kentän 865 (Määrämuotoiset varastotiedot--Hakemisto yms.) numerointi- ja julkaisuaikatasojen merkitsemiseen, sekä julkaisukaavaan liittyvät koodit. Kenttää käytetään vain silloin, kun kyseistä hakemistoa ei ole luetteloitu erikseen. Näyttö voidaan muodostaa yhdistämällä toisiinsa osakentän ‡8 avulla linkitettyjen kenttien 855 ja 865 tiedot.

Tarkempi selostus kentän 855 osakentistä löytyy osiosta Ilmestymistiedot--yleistä tietoa.

Esimerkkejä

855 ## ‡8 1 ‡a v.

855 ##‡81‡a(year)‡oalphabetical index

855 ##‡81‡a(year)‡oten year cumulation

Sivun alkuun