MARC 21 -formaatti: AUKTORITEETTITIEDOT

Päivitetty viimeksi 26.6.2017.

Viittaukset--yleistä tietoa

Auktoriteettitiedot-etusivulle | MARC 21 -etusivulleJOHDANTO

Ristiviittaus johtaa ei-ohjeellisesta otsikkomuodosta ohjeelliseen otsikkomuotoon (katso-viittaus) tai ohjeellisesta otsikkomuodosta toiseen ohjeelliseen otsikkomuotoon (katso myös -viittaus). Varsinaisia ristiviittauksia ei yleensä esitetä auktoriteettitietueen 1XX-kentissä. Sen sijaan otsikkomuotojen variantit ja niihin liittyvät muut otsikkomuodot sisältyvät auktoriteettitietueen viittaus- tai viittausten huomautuskenttiin. Ristiviittausten näytöt voidaan järjestelmissä muodostaa yhdistämällä viittaus- tai viittauksen huomautuskentän ja 1XX-kentän sisällöt.

MARC 21 auktoriteettitietojen formaatissa on määritelty useita viittauskenttiä, joten yksinkertaisten ja monitahoisten viittausten tekeminen on mahdollista. Tietoelementit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

Sivun alkuun


VIITTAUSKENTÄT

Viittauskentät johtavat suoraan yhdestä otsikkomuodosta toiseen yksittäiseen otsikkomuotoon. 4XX-kenttä (katso-viittaus) johtaa ei-ohjeellisesta otsikkomuodosta ohjeelliseen. 5XX-kenttä (katso myös -viittaus) johtaa ohjeellisesta otsikkomuodosta toiseen ohjeelliseen otsikkomuotoon. 4XX- ja 5XX-kenttiä käytetään vain vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa ja lisämääretietueissa.

Viittauskentistä muodostettuja ristiviittauksia kutsutaan yksinkertaisiksi ristiviittauksiksi . Yksinkertaisen ristiviittauksen näytössä 4XX- tai 5XX-kentän sisältö on se otsikkomuoto, josta viitataan ja 1XX-kentän sisältö on se otsikkomuoto, johon viitataan. 1XX-kentän sisältöä edeltää viittauksen ohjefraasi. Viittauskenttien ohjefraasit voivat muodostua kenttäkoodin perusteella tai osakenttä ‡w/0 (Erityissuhde) koodin perusteella. Toisinaan viittauksen ohjefraasi on selväkielisenä osakentässä ‡i (Tieto suhteesta) tai liittyy osakentän ‡i //suhteen nimitykseen// tai osakentän ‡4 suhdekoodiin.

Sivun alkuun


VIITTAUSTEN HUOMAUTUSKENTÄT

Viittausten huomautuskentät johtavat yhdestä otsikkomuodosta toiseen tai useampaan yksittäiseen otsikkomuotoon. Viittausten huomautuskenttiä käytetään, kun monitahoisten viittausten ohjeita tarvitaan ja yksi tai useampi 4XX- ja/tai 5XX-kentän yksinkertainen ristiviittaus ei riitä ohjeita ilmaisemaan. Ristiviittaukset, jotka on muodostettu viittausten huomautuskentistä, ovat monitahoisia ristiviittauksia. Monitahoisessa ristiviittauksessa 1XX-kentän sisältö on se otsikkomuoto, josta viitataan ja viittausten huomautuskentän sisältö on se otsikkomuoto tai ne otsikkomuodot, joihin viitataan. Kentissä 260 ja 360 viittauksen ohje voi muodostua yhdistelmänä kenttäkoodin perusteella annettavasta oletusfraasista ja osakentän ‡i selittävästä tekstistä. Kentissä 663, 664, 665 ja 666 viittauksen ohjeteksti tallennetaan osakenttään ‡a (Selittävä teksti).

Viittausten huomautuskenttiä on kahta tyyppiä: 1) toisia käytetään vahvistettujen otsikkomuotojen tietueissa ja 2) toisia käytetään viittaustietueissa. Katso myös -viittausten huomautuskenttiä (360, 663 ja 665) käytetään johtamaan vahvistetusta otsikkomuodosta toiseen vahvistettuun otsikkomuotoon. Katso-viittausten huomautuskenttiä (260, 664 ja 666) käytetään viittaustietueissa johtamaan vahvistamattomasta otsikkomuodosta vahvistettuun otsikkomuotoon.

Nykyinen luettelointikäytäntö ei kannusta viittausten huomautuskenttien käyttöön, mikäli yksi tai useampi 4XX- ja/tai 5XX-kentistä muodostettu ristiviittaus tarjoaa tyydyttävän opastuksen käyttäjälle. Esimerkiksi, sen sijaan että jokaisessa yhteisönnimen muutosta kuvaavassa auktoriteettitietueessa kuljetettaisiin kenttää 665, jokainen yhteisönnimi tallennetaankin viittauksina 4XX- tai 5XX-kenttään. Nimien ajallinen suhde (aikaisempi, myöhempi) kerrotaan koodilla osakentässä ‡w/0 (Erityissuhde).

Sivun alkuun


YKSINKERTAISTEN RISTIVIITTAUSTEN KENTÄT

Yksinkertaiset ristiviittaukset muodostetaan näyttöihin viittauskentistä. Seuraava kuvaus on järjestetty sen mukaan, mistä viittauksen ohjeteksti ristiviittauksessa muodostuu: kenttäkoodin perusteella, osakentästä ‡i tai osakentästä ‡w. Osakentän ‡w merkkipaikat kuvaillaan myös alla.

Viittauksen ohjefraasi kenttäkoodin perusteella

Ohjefraasi kuten katso: tai käytä: voidaan muodostaa ristiviittauksen näyttöön automaattisesti 4XX-kentän kenttäkoodin perusteella. Ohjefraasi kuten katso myös: tai käytä myös: voidaan muodostaa ristiviittauksen näyttöön automaattisesti 5XX-kentän kenttäkoodin perusteella.

Osakenttä ‡i - Tieto suhteesta (T)

Osakenttä voi sisältää joko 4XX/5XX-kenttien ja 1XX-kentän välisen suhteen nimityksen tai se voi sisältää selväkielisen viittauksen ohjefraasin, jota käytetään sellaisenaan asiakasnäytöissä ilmaisemaan 1xx-kentän suhde 4XX/5XX-kenttiin. Jos osakentässä on Suhteen nimitys, siitä johdetaan sopiva viittauksen ohjefraasi. Suhde voi olla kahden nimen välinen (jos kyseessä ovat vain henkilön, suvun tai yhteisön nimet) tai kahden resurssin välinen (jos tekijä-nimekkeet ja nimekkeet ovat mukana).

Suhteen nimitys: Kun viittauskentässä on suhteen nimitys osakentässä ‡i, kontrolliosakentässä ‡w/0 on koodi r (Suhteen nimitys osakentässä ‡i tai ‡4). Koodi r ilmaisee, että viittauksen ohjefraasia ei tehdä näyttöön kenttäkoodin perusteella. Tällöin käytetään osakentän ‡i tai ‡4 sisältöä luomaan viittauksen ohjefraasi.

Viittauksen ohjefraasi: Kun viittauskentässä on viittauksen ohjefraasi osakentässä ‡i, kontrolliosakentässä ‡w/0 on koodi i (Viittauksen ohjefraasi osakentässä ‡i). Koodi i ilmaisee, että viittauksen ohjefraasia ei tehdä näyttöön kenttäkoodin perusteella. Osakentän ‡i sisältö on sellaisenaan käytettävä viittauksen ohjefraasi.

Osakenttä ‡4 - Suhde (T)

Sisältää koodimuotoisena 4xx/5xx-kenttien ja 1xx-kentän suhteen nimityksen. Ks. lisätietoja suhteen nimityksestä osakentän ‡i kohdalta.

Osakenttä ‡w - Kontrollitiedot (ET)

Neljä kiinteätä merkkipaikkaa (merkitään ‡w/0, ‡w/1 jne.), jotka kertovat järjestelmälle onko 4XX- tai 5XX-kenttien näytön muodostuksessa erityisehtoja tai onko viittauksen rakenne rajoitettu tietyn tyyppiseen auktoriteettiin (nimi- tai asiasana). Osakenttää ‡w ei tarvitse käyttää, jos kaikki sen määrityksistä ovat soveltumattomia. Koska koodien merkitys riippuu niiden merkkipaikasta, käytettyjä koodeja edeltävät merkkipaikat on myös täytettävä joko koodein tai täyttömerkillä (|). Jälkimmäisiä merkkipaikkoja ei tarvitse täyttää. Esimerkiksi, jos ‡w/0 ja ‡w/1 ovat soveltumattomia mutta ‡w/2 soveltuu, silloin merkkipaikkoihin ‡w/0 ja ‡w/1 tallennetaan joko koodin n (Soveltumaton) tai täyttömerkki (|).

‡w/0 - Erityissuhde

Yksimerkkinen koodi, joka kuvaa 1XX ja 4XX- tai 5XX-kenttien välistä suhdetta silloin, kun suhde ei käy ilmi pelkästään käytetyn viittauskentän perusteella. Koodien avulla voidaan muodostaa ristiviittauksen näyttöön erityinen viittauksen ohjefraasi.

‡w/1 - Viittauksen käytön rajoitus

Yksimerkkinen koodi, joka määrittelee auktoriteettiviittauksen rakenteen, jossa 4XX- tai 5XX-kenttää voidaan käyttää ristiviittauksen muodostamiseen. Kun viittauksen rakenteen käyttö eroaa siitä miten 1XX-kentän otsikkomuotoa käytetään, tämä koodi ehkäisee tai mahdollistaa ristiviittauksen syntymisen viittaustyypin rakenteelle soveltuvassa muodossa.

‡w/2 - Aikaisempi otsikkomuoto

Yksimerkkinen koodi, joka kertoo onko 4XX-kentässä oleva otsikkomuoto aikaisempi muoto, jossa nimi tai asiasana vahvistettiin joko kansallisessa auktoriteettitiedostossa tai jossakin muussa auktoriteettitiedostossa.

‡w/3 - Viittausnäyttö

Yksimerkkinen koodi, joka mahdollistaa ristiviittausnäytön muodostamisen tai muodostamatta jättämisen kentistä 4XX tai 5XX.

Sivun alkuun


MONITAHOISTEN RISTIVIITTAUSTEN KENTÄT

Monitahoiset ristiviittaukset kuljetetaan tietueiden viittausten huomautuskentissä. Seuraava kuvaus on järjestetty sen mukaan, mistä viittauksen ohjeteksti ristiviittauksessa muodostuu: kenttäkoodin perusteella (osakentän ‡i kanssa) ja osakentästä ‡a.

Kenttäkoodista generoituva viittauksen ohjefraasi osakentän ‡i kanssa

Kenttää 260 voidaan käyttää muodostamaan ristiviittauksen ohjefraasi, esim. Katso:. Kenttää 360 voidaan käyttää muodostamaan ristiviittauksen ohjefraasi, esim. Katso myös:. Teksti osakentässä ‡i (Selittävä teksti) täydentää kenttäkoodista generoituvaa ohjefraasia.

‡a - Selittävä teksti

Mikä tahansa viittauksen ohjefraasi, jota tarvitaan kentissä 663, 664, 665 ja 666.

Sivun alkuun