MARC 21 -formaatti: VARASTOTIEDOT

Päivitetty viimeksi 8.6.2007.

Johdanto


Varastotietojen formaatti on suunniteltu varastotietojen merkitsemiseen kolmelle erilaiselle bibliografiselle kohdetyypille, jotka erotetaan toisistaan nimiön merkkipaikan 06 (Tietueen tyyppi) perusteella:

Yksiosainen monografia
Kohde koostuu vain yhdestä fyysisestä osasta, esim. yksi kartta, nuottijulkaisu, kirja tai tiedosto (Nimiö/06 = x).

Moniosainen monografia
Kohde koostuu tai se on tarkoitettu koostuvaksi määrätystä määrästä erillisiä fyysisiä osia, esim. karttasarja, sävellys eri osineen, 10-osainen tietosanakirja tai käsikirjoituskokoelma (Nimiö/06 = v).

Kausijulkaisu
Kohde ilmestyy toisiaan seuraavissa osissa säännöllisin tai epäsäännöllisin väliajoin ja sen on tarkoitettu jatkuvan toistaiseksi, esim. aikakauslehti tai säännöllisesti ilmestyvä päivitys irtolehtijulkaisuun (Nimiö/06 = y).

Varastotiedot voivat sisältää seuraavia tietoelementtejä:

Varastotietojen kentät

Varastotietojen merkitsemistä varten on määritelty neljä kenttäryhmää:

Jokaisessa kenttäryhmässä on oma kenttä kolmelle eri aineistoluokalle:

Sivun alkuun


Erilliset ja bibliografiseen tietueeseen sisällytetyt varastotiedot

Kenttä 852 (Sijainti) voi sisältää kaikki kohteen paikantamiseen tarvittavat tiedot. Se voi sisältää uniikin hyllyluokan, kappalenumeron ja fyysisen sijaintipaikan osoitteen.

Yksi sijaintikenttä
Kun varastotiedot merkitään kohteen yhdestä sijainnista, tiedot voidaan sisällyttää kohdetta kuvailevaan bibliografiseen tietueeseen tai tallentaa yhteen erilliseen varastotietueeseen. Käytössä on yksi 852-kenttä ja muut siihen liittyvät varastotietojen kentät.

Useita sijaintikenttiä
Kun varastotiedot merkitään kohteen useista eri kappaleista ja sijainti- tai luokitustiedot vaihtelevat, käytetään useita 852-kenttiä. MARC 21 varastotietojen formaatti ei tarjoa keinoa linkittää kenttää 852 siihen liittyviin muihin varastotietojen kenttiin, siksi varastotietojen tallentamisessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

Useita 852-kenttiä, joihin ei liity muita kenttiä:
Kun useisiin 852-kenttiin ei liity muita kenttiä, ne voidaan kaikki sisällyttää kohdetta kuvailevaan bibliografiseen tietueeseen tai tallentaa yhteen erilliseen varastotietueeseen tai useisiin erillisiin varastotietueisiin .

Useita 852-kenttiä, joihin liittyy muita kenttiä:
Kun yhden tai useamman 852-kentän yhteydessä on käytetty muita kenttiä kuten 007, 841, 842, 844, 853-855, 86X tai 87X, jokainen 852 ja siihen liittyvät kentät on merkittävä yhteen, selkeästi erottuvaan varastotietojen rykelmään. Yksi 852-rykelmä voidaan sisällyttää kohdetta kuvailevaan bibliografiseen tietueeseen tai tallentaa yhteen erilliseen varastotietueeseen. Jos rykelmä sisällytetään bibliografiseen tietueeseen, muita siihen liittymättömiä 852-kenttiä tai rykelmiä ei saa tallentaa bibliografiseen tietueeseen, vaan ne on merkittävä erilliseen varastotietueeseen.

Useita 852-kenttiä, joihin liittyy muita, tasavertaisesti soveltuvia kenttiä:
Erityisissä tapauksissa, kun muut varastotietojen kentät voivat olla tasavertaisesti soveltuvia useisiin 852-kenttiin, kaikki 852-kentät ja niihin liittyvät kentät voidaan laskea yhdeksi varastotietojen rykelmäksi. Rykelmä voidaan joko sisällyttää kohdetta kuvailevaan bibliografiseen tietueeseen tai tallentaa yhteen erilliseen varastotietueeseen .

Kappaletiedot - Varastotietue voi sisältää tietoja tietyistä fyysisistä kappaleista yhdessä tai useammassa sijainnissa; kappaletietojen suhdetta muihin varastotietojen kenttiin kuvataan tarkemmin osiossa Kappaletiedot--yleistä tietoa .

Erillinen varastotietue
Erillinen varastotietue linkitetään siihen liittyvään bibliografiseen tietueeseen kentän 004 avulla (Liittyvän bibliografisen tietueen kontrollinumero). Varastotietojen formaatissa käytettävissä olevista kentistä nimiö, hakemisto, 001, 004 ja 852 ovat pakollisia.

Bibliografiseen tietueeseen sisällytetyt varastotiedot
Varastotietojen kentistä vain kenttä 852 on pakollinen silloin, kun varastotiedot sisällytetään bibliografiseen tietueeseen.

Sivun alkuun


Tiivistäminen ja laajentaminen

Yksityiskohtaiset ja aukottomat varastotiedot voidaan tiivistää tai laajentaa järjestelmän avulla automaattisesti, tästä on tarkempaa tietoa osiossa Varastotiedot--yleistä tietoa . Automatiikassa tarvittavat tietoelementit on kuvattu osiossa Ilmestymistiedot--yleistä tietoa (853-855). Hakemistoa koskevia määrämuotoisia varastotietoja ei voida automaattisesti tiivistää tai laajentaa, koska lopputuloksena voi olla monimerkityksinen varastotietojen merkintö.

Sivun alkuun